Leveringsvoorwaarden

Bestand in PDF-formaat : TWENTA Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP – LEVERINGS – EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN LEVERANCIERS VAN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, SPEELGOEDEREN, HOUTWAREN EN SOORTGELIJKE ARTIKELEN (HAS) ARTIKEL

1: ALGEMEEN In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ons: het lid van de in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde vereniging die deze voorwaarden hanteert. Afnemer; Opdrachtgever; Koper; iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat danwel ons om een offerte vraagt of wie wij een offerte toesturen. De termen afnemer, opdrachtgever en koper worden door elkaar gebruikt. Algemene Voorwaarden: het samenstel van verkoop-, leverings-, betalings- en andere voorwaarden die tussen contractspartijen kunnen gelden, en als zodanig zijn gedeponeerd. Goederen; Producten; Artikelen; Zaken: voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar. De begrippen worden door elkaar gebruikt, al naar gelang hun specifieke toepassing. ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan derden te worden betrokken. ARTIKEL 3: STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN 3.1 Door onze afnemers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij onze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd. 3.2 Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes. ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN/OFFERTES 4.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkdagen nadat het onze afnemer heft bereikt te herroepen. 4.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 4.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen. ARTIKEL 5: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING 5.1 Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, danwel nadat wij tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan. 5.2 Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten tot stand gebracht, binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, danwel nadat wij tot levering zijn overgegaan. 5.3 Door ons in onze prospectici en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn niet bindend. ARTIKEL 6: ANNULERING 6.1 Indien afnemer en met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om artikelen die deel uitmaken van ons standaardassortiment, is afnemer annuleringskosten verschuldigd ten belope van 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief B.T.W.). 6.2 Overeenkomsten strekkende tot levering van op verzoek van afnemer vervaardigde danwel elders, door ons voor afnemer bestelde artikelen kunnen niet worden geannuleerd. ARTIKEL 7: ONTBINDING 7.1 Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst danwel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele, schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen. 7.2 Wij hebben het recht op gelijke wijze te handelen indien: – afnemer surséance van betaling aanvraagt; – afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; – afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; 7.3 Onder voornoemde omstandigheden hebben wij het recht de gehele danwel een door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden. – op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd. 7.4 Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar. ARTIKEL 8: GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN 8.1 Indien wij uit ingewonnen informatie danwel anderszins vernemen dat koper niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, danwel de overeenkomst te ontbinden. ARTIKEL 9: PRIJZEN 9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen: – in Nederlandse valuta; – exclusief B.T.W.; – op basis van door ons gehanteerde minimum-hoeveelheden; – franco huis bij een factuurwaarde (exclusief BTW) van meer dan € 226,89; – exclusief kosten van emballage en/of verpakking; – exclusief in- en uitvoerrechten, alsmede enige overheidsheffing; – exclusief kosten van transport op- en overslag; – exclusief kosten van in- en uitlading; – exclusief kosten van verzekering; – exclusief kosten van kwaliteitscontroles. 9.2 De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding. 9.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden. 9.4 Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen Nederlandse en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan Nederlandse valuta dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer voorzover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst. ARTIKEL 10: HOEVEELHEDEN/MATEN 10.1 Door afnemer bestelde hoeveelheden worden door ons automatisch aangepast aan door ons gehanteerde minimum hoeveelheden/verpakkingseenheden. 10.2 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het ons is toegestaan maximaal 2% af te wijken van de opgegeven danwel overeengekomen hoeveelheid. 10.3 De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld. 10.4 Indien afnemer zijn bezwaar daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst aan ons kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven. 10.5 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor niet-ingrijpende details terzake van door ons te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door ons opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door afnemer zijn verstrekt dragen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Het door afnemer nadien wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten afnemer in rekening zullen worden gebracht. ARTIKEL 11: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING 11.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. 11.2 De door ons opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer terzake geleden. 11.3 Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen. 11.4 Plaats van levering is ons magazijn te ook in het geval artikelen van buiten Nederland rechtstreeks aan opdrachtgever worden toegezonden. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin wij, al dan niet in opdracht van afnemer voor het vervoer van de artikelen zorgdragen. 11.5 Iedere deelaflevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. 11.6 Lossen geschiedt steeds naast het voertuig op een verharde weg, waarmee de artikelen worden bezorgd, terwijl afnemer verplicht is de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen met ons zorg voor het lossen van de goederen en blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten geheel voor zijn rekening. 11.7 Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten/ keuringsrapporten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer komen. ARTIKEL 12: VERVOER 12.1 Het vervoer van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt voor rekening en risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze. 12.2 Het transport geschiedt vanaf een netto factuurbedrag van € 226,89 franco huis. 12.3 Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar onze afnemers niet met eigen vervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd. 12.4 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer zijn de goederen tijdens het vervoer niet verzekerd. Afnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen. ARTIKEL 13: EMBALLAGE 13.1 Tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld is de emballage niet in de prijs van onze artikelen begrepen. Onder verpakking wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking. Wij berekenen voor de emballage geen statiegeld tenzij wij daar, van overheidswege ui, toe worden verplicht, of zulks door ons uitdrukkelijk wordt vermeld. 13.2 Indien onze goederen worden afgeleverd op zogeheten Euro-pallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zullen wij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij ons bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven. 13.3 Indien wij door onze afnemers of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering van onze producten emballage mee terug te nemen dan komen de daarmee samenhangende kosten , daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse begrepen, voor rekening van onze afnemer. 13.4 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke voorzover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven ons eigendom en worden door ons, mits in goede staat, teruggenomen tegen het in rekening gebrachte bedrag. Het terug te zenden leeggoed dient gesorteerd te zijn in de desbetreffende kisten en dozen. De afnemer blijft aansprakelijk voor de door hem toegezonden emballage, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 13.5 In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld)wordt door ons gecrediteerd nadat dit emballagemateriaal onbeschadigd in ons magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging behouden wij ons het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van koper, hetgeen wij hem zullen melden. ARTIKEL 14: OPSLAG 14.1 Indien het aan afnemer te wijten is dat door hem gekochte/bestelde artikelen niet door ons kunnen worden afgeleverd zullen wij deze artikelen voor rekening en risico van afnemer opslaan. De daarmee samenhangende in- , uit- en opslagkosten komen voor rekening van afnemer. 14.2 Indien wij in opdracht van afnemer aan hem verkochte of door hem bestelde artikelen opslaan geschiedt dat op een door ons te bepalen wijze zonder dat wij terzake enige aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Evenmin zijn de betreffende artikelen verzekerd. Daar dient afnemer zelf voor zorg voor te dragen. ARTIKEL 15: (KWALITEITS)KEURING 15.1 Afnemer heeft het recht om op zijn kosten de geleverde artikelen te keuren of te doen keuren teneinde na te gaan of deze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. 15.2 In geval afnemer de goederen afkeurt dient afnemer ons in de gelegenheid te stellen om op de plaats waar de goederen warden afgeleverd en waar deze zich dan nog onaangeroerd dienen te bevinden en herkeuring uit te voeren. Indien wij deze herkeuring niet binnen twee maal 24 uur nadat zulks door afnemer aan ons kenbaar is gemaakt hebben uitgevoerd, is afnemer gerechtigd de goederen elders op te slaan. ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD 16.1 Door ons aan afnemer geleverde artikelen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig aan ons zijn betaald. 16.2 Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar. 16.3 Afnemer is verplicht de inhoud van deze eigendomsbepaling ter kennis te brengen van degene aan wie normaliter zaken al dan niet tot zekerheid in stil pand worden gegeven. 16.4 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen. ARTIKEL 17: RECLAMES 17.1 Reclames dienen door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. 17.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door afnemer binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te worden gemeld. 17.3 Niet zichtbare gebreken dienen door afnemer binnen 2 dagen, na ontdekking, doch uiterlijk binnen 21 dagen na aflevering aan ons schriftelijk te worden gemeld. 17.4 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die bij aflevering al worden geconstateerd dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt. 17.4.1 Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief of reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat koper de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. 17.5 Het enkele feit dat wij een reclame onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen. 17.6 De klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdure gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde goederen identiek zijn. 17.7 De artikelen waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij wij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. 17.8 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij te geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is. 17.9 Indien afnemer de klacht terecht heeft geuit hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen hetzij afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed. 17.10 In geval van totale vervanging of vergoeding van artikelen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan. 17.11 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 17.12 Elke aanspraak op garantie vervalt nadat koper het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, danwel aan derden heft doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is de reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken. 17.13 De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven. 17.14 Na het verstrijken van de in het artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. 17.15 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen en ook niet in het geval dat derden al dan niet op last van afnemer, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht. 17.16 Reclames over gereed gekomen werk dienen binnen 48 uur na het gereedkomen van het werk schriftelijk te worden ingediend bij ons. ARTIKEL 18: BETALING 18.1 Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in de valuta waarin door ons is gefactureerd. 18.2 Indien wij, 14 dagen nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in ons bezit hebben, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 113,45. 18.2.1 Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% ’s jaars bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn. 18.3 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons het recht nakoming of verdure nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de nietuitvoering van de overeenkomst. 18.4 Alle betalingen aan ons dienen zonder inhouding of verrekening contant te onzer kantore danwel op een door ons aangegeven bank- of girorekening te geschieden, in de valuta waarin door ons is gefactureerd (niet toegestaan bij consumententransacties). 18.5 Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. ARTIKEL 19: COMPENSATIE/VERREKENING 19.1 Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen welke wij van afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn. ARTIKEL 20: OVERMACHT 20.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, stakingen in ons bedrijf daaronder begrepen. 20.2 In het geval van overmacht van ons wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan opdrachtgever enige schade te vergoeden. 20.3 Indien de overmachtstoestand aan onze zijde langer dan één maand duurt dan heeft onze afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade. ARTIKEL 21: GARANTIE 21.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt zijn opgevolgd. 21.2 De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de artikelen. De garantieperiode verstrijkt 3 maanden daarna. 21.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking danwel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk. 21.4 Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie. 21.5 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. 21.6 Wij zijn niet tot enige garantie gehouden; – indien afnemer niet volledig danwel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met ons; – indien afnemer de door ons geleverde artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd, verwerkt, bewerkt of gebruikt; – indien, in het geval dat wij niet de producent zijn van de door ons geleverde artikelen, afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via ons en indien hij door die fabrikant onder die betreffende garantie schadeloos is gesteld. 21.7 In het geval dat wij niet de fabrikant zijn van door ons geleverde artikelen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door deze leverancier van die artikelen en onder diens garantie. ARTIKEL 22: AANSPRAKELIJKHEID (Geldt niet voor transacties met consumenten tenzij anders vermeld) 22.1 Wij zijn niet gehouden tot meer en/of enige schadevergoeding dan op grond van de in deze algemene voorwaarden genoemde. 22.2 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in artikel 21 omschreven. 22.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor direct, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, voorzover niet gedekt door onze assuradeuren, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 22.4 Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door afnemer te verzekeren was, danwel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zullen wij nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden. 22.5 Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van: – schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege afnemer aan ons verstrekte gegevens; – nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst; – overschrijding van de levertijd ten gevolge van buiten onze controle vallende omstandigheden; – schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van afnemer en/of derden mocht ontstaan. 22.6 Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen en alle overige informatie, door afnemer te onzer beschikking gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden geretourneerd. 22.7 Wij hebben met assuradeuren verzekeringsovereenkomsten gesloten terzake van wettelijke aansprakelijkheid en productenaansprakelijkheid. Wij hebben in die verzekeringen de risico’s gedekt die normaliter kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten met ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder voor schade die het gevolg is of kan zijn van door ons geleverde artikelen en/of diensten. 22.8 Wij zijn niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze van ons heeft gekocht. Koper dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van zaken voor het doel dat hij daarmee beoogt tevoren op de hoogte te stellen. HIER VOLGEN VOOR DE VERSCHILLENDE BRANCHES EXONERATIECLAUSULES 22.9 Hout/meubelbranche Hout is een natuurproduct en daarom zijn wij niet aansprakelijk voor het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheuren, kleine spleten, kleine kieren, harskernen, kwasten, geringe kleurverschillen en onderling afwijkende nervatuur. 22.10 Wij zijn niet aansprakelijk voor kleurverschillen ten gevolge van lichtinval. Hout en bekledingsstof dienen volgens voorschrift gereinigd  te worden. Voor beschadigingen aan meubelen, die geconstateerd worden nadat de reclametermijn is verstreken, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. 22.11 (Voor artikelen die gemonteerd moeten worden geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor: ) a. een verkeerde montage en/of onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking van onze materialen; b. zichtbare beschadigingen die niet op de vrachtbrief zijn vermeld; c. de wijze van het gebruik, in de meest ruime zin van het woord, van de door ons geleverde goederen; d. het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen door afnemer; e. het oplopen van verwondingen tijdens montage of gebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van een door ons geleverd gebrekkig product; f. het ontbreken en/of niet geschikt zijn van de benodigde voorzieningen; g. onvoldoende verankering. 22.12 Een beschadiging aan een door ons geleverd artikel kan het artikel onveilig maken, hoewel het op het oog nog zou kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor het was bestemd. Het artikel voldoet onder die omstandigheden echter dan niet meer aan de door ons gegarandeerde veiligheidseis en dient derhalve niet meer te worden gebruikt. Indien afnemer het artikel desondanks gebruikt, is iedere aansprakelijkheid onzerzijds uitdrukkelijk uitgesloten. ARTIKEL 23: VERPAKKING ONDER PRIVATE-LABEL 23.1 Indien onze afnemer ons verzoekt de door hem verkochte artikelen te verpakken onder het zogeheten private-label dan dient afnemer ons steeds tijdig van voldoende geschikt verpakkingsmateriaal te voorzien bij gebreke waarvan wij niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige vertraging in de aflevering van de door afnemer gekochte producten. 23.2 Indien het gaat om machinaal te verwerken verpakkingsmateriaal dan dient het verpakkingsmateriaal geschikt te zijn voor verwerking op onze verpakkingsmachines. ARTIKEL 24: INDUSTRIËLE/INTELLECTUELE EIGENDOM 24.1 Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is afnemer niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven. 24.2 Indien afnemer ons grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt om te worden verwerkt in door afnemer bij ons gekochte producten, dan vrijwaart afnemer ons uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen. 24.3 Indien wij afnemer producten hebben geleverd onder ons eigen merk, dan is het afnemer toegestaan bij wederverkoop dit merk te gebruiken en daarmee reclame te maken. Dit recht geldt uitsluitend voor de duur dat afnemer onze producten (weder)verkoopt. ARTIKEL 25: PARTIËLE NIETIGHEID 25.1 Indien één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand. 25.2 Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst danwel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert. ARTIKEL 26: TOEPASSELIJK RECHT 26.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake international koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG). Van geschillen tussen verkoper en koper neemt bij uitsluiting kennis de rechtbank binnen wier ressort verkoper statutair is gevestigd of, bij gebreke daarvan, verkoper kantoor houdt, behalve voor zover in gevolge de wet de beoordeling van enige vordering aan de Kantonrechter toekomt, een en ander onverminderd het recht van verkoper om koper te dagvaarden voor de rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging. ARTIKEL 27: BEVOEGDE RECHTER 27.1 De rechter in onze woonplaats is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ons gesloten overeenkomsten tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van onze afnemer. ARTIKEL 28: VERTALINGEN 28.1 Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. Echter de Nederlandse tekst blijft bindend. ARTIKEL 29: VINDPLAATS VOORWAARDEN 29.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant te Tilburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. transactie met ons.